0 Johnson Mill Road - Pine Mountain Valley, Georgia 31823