0 N L Street - Pine Mountain Valley, Georgia 31823