0000 White House Parkway - Warm Springs, Georgia 31830