1042 Mountain View Way - Pine Mountain, Georgia 31822