12711 White House Parkway - Woodbury, Georgia 30293