2083 Pole Bridge Road - Pine Mountain, Georgia 31822